Főoldal » Archív » Feleség sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás miatti vádemelés

A Győri Járá­si Ügyész­ség hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol egy fér­fit, aki – együtt­lé­te­ik során – stressz­le­ve­ze­tés érde­ké­ben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, és őt ennek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a házas­pár­nak két gyer­me­ke szü­le­tett, őket a fele­ség egye­dül nevel­te Győr­ben, mivel a vidé­ken dol­go­zó férfi a csa­lád­ját heten­te egy-két alka­lom­mal láto­gat­ta. A fele­ség a férj vál­lal­ko­zá­sá­ban, ott­hon­ról dol­go­zott.

A húsz éves házas­sá­guk utol­só éve­i­ben a férfi a fele­sé­gé­vel a mun­ka­he­lyi stressz miatt egyre agresszí­vabb lett, és rend­sze­re­sen han­goz­tat­ta, hogy anya­gi­lag tőle füg­ge­nek.

A férfi a fele­sé­gét az együtt­lé­te­ik alkal­má­val bán­tal­maz­ta is, ennek rend­sze­res eltű­ré­se érde­ké­ben kez­det­ben azzal érvelt, hogy ezt a stressz­le­ve­ze­tés cél­já­ból a fele­sé­ge „iga­zán meg­te­he­ti érte”, hiszen „ez a dolga”, ellen­ke­ző eset­ben ő „egy sze­mét alak”.

A sér­tett til­ta­ko­zá­sát a férfi azzal pró­bál­ta meg­tör­ni, hogy a bán­tal­ma­zó együtt­lé­tek nél­kül egyre keve­sebb, majd idő­vel egy­ál­ta­lán nem biz­to­sí­tott sem­mi­lyen anya­gi for­rást a csa­lád­já­nak.

A nő utóbb sza­kí­tott a fér­fi­val, aki ekkor a nő ingat­la­ná­hoz ment, és mivel oda nem enged­ték be, fele­sé­gét és a saját szü­le­it azzal fenye­get­te meg, hogy elvág­ja a tor­ku­kat.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.