Főoldal » Egyéb kategória » Felesége tartozása miatt Molotov-koktélokat dobott a végrehajtó irodájára

A Bajai Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 43 éves bát­mo­nos­to­ri férfi ellen, aki 2019. janu­ár 1-jén két Molotov-koktélt dobott az egyik bajai vég­re­haj­tó iro­dá­já­nak ajta­já­ra, mert fel­há­bo­ro­dott a fele­sé­ge bank­szám­lá­ját érin­tő vég­re­haj­tás miatt.

A vád­lott fele­sé­gé­nek hitel­kár­tya tar­to­zá­sa volt, ami miatt az egyik bajai vég­re­haj­tó eljá­rást indí­tott elle­ne. Ennek során a vég­re­haj­tó 2018. novem­ber végén az asszony bank­szám­lá­já­ra 810.000 forint összeg ere­jé­ig besze­dé­si meg­bí­zást adott ki. Erről a fele­ség tájé­koz­tat­ta a vád­lot­tat.

A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott és 2018. decem­ber végén - azért, hogy a vég­re­haj­tót „figyel­mez­tes­se” - két üveg­ben ben­zint tar­tal­ma­zó Molotov-koktélt készí­tett. Ezután a vád­lott 2019. janu­ár 1-jén haj­nal­ban a vég­re­haj­tó iro­dá­já­hoz ment és a Molotov-koktélokat meg­gyúj­tot­ta, majd azo­kat egy­más után az iroda üve­ge­zett és biz­ton­sá­gi fóli­á­val ellá­tott műanyag bejá­ra­ti ajta­já­ra dobta. A vád­lott egy műanyag fla­kon­ba tölt­ve ben­zint is dobott az ajtó­hoz.

Az egyik kok­té­los üveg az iroda bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét be is törte és az ügy­fél­vá­ró helyi­ség­ben tüzet oko­zott. A másik üveg a bejá­ra­ti ajtó előtt tört össze és a ben­zin­nel együtt szin­tén meg­gyul­ladt. A tűz az ajtó­ban és az ügy­fél­vá­ró helyi­ség­ben össze­sen közel 400.000 forint kárt oko­zott. A sér­tett vég­re­haj­tó kérte a ron­gá­lá­si kár meg­té­rí­té­sét.

A tűz tovább­ter­je­dé­sé­re sze­ren­csé­re nem volt esély, azt a kataszt­ró­fa­vé­de­lem hely­szín­re érke­ző mun­ka­tár­sai elol­tot­ták.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, amit a tör­vény 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.