Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtönre ítélték a robbanóanyagok fiatal szerelmesét – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 21 éves fér­fit, aki 2016 óta fog­lal­ko­zott enge­dély nél­kül rob­ba­nó­anya­gok elő­ál­lí­tá­sá­val.

Az ügy vád­lott­ja tizen­éves korá­tól foko­zott érdek­lő­dést muta­tott a szer­ves kémia és vegyé­szet iránt. Azzal ott­ho­ná­ban kez­dett beha­tób­ban fog­lal­koz­ni, rob­ban­tás kivál­tá­sá­ra alkal­mas anya­gok­kal kísér­le­te­zett. Isme­re­te­it folya­ma­to­san bőví­tet­te, tudo­má­nyos cik­ke­ket, tanul­má­nyo­kat olva­sott, az inter­ne­ten kuta­tott, azért, hogy a rob­ba­nó­anya­go­kat alko­tó vegyü­le­te­ket meg­is­mer­je, össze­te­vő­i­ket, alko­tó­ele­me­i­ket meg­sze­rez­ze és azok­ból házi­lag rob­ba­nó­anya­got állít­son elő.

2016-ban pró­ba­rob­ban­tá­so­kat is vég­zett és álta­la elő­ál­lí­tott rob­ba­nó­anya­got adott át ugyan­csak fia­tal­ko­rú isme­rő­sé­nek, aki azt a csa­lá­di házuk udva­rá­ban lévő fészer­ben elrej­tet­te, ahol a rob­ba­nó­anyag a nyári meleg­től a hő hatá­sá­ra fel­rob­bant.

2017 janu­ár­já­tól augusz­tu­sá­ig a vád­lott több­fé­le rob­ba­nó­anya­got és rob­ban­tó­szert készí­tett házi­lag, melye­ket később lakott terü­le­ten kívül fel is rob­ban­tott.

A 2017. augusz­tus 4-én a fia­tal férfi laká­sán meg­tar­tott szem­lén az álta­la lakott szo­bá­ból egy háti­tás­ká­ban össze­pa­kolt és rob­ban­tás­ra elő­ké­szí­tett, gyu­taccsal ellá­tott, alu­mí­ni­um­mal kevert ammó­ni­um nit­rát került lefog­la­lás­ra, mely­hez akku­mu­lá­tor és réz­ve­ze­ték volt bepa­kol­va, a gyu­tacs pedig rob­ban­tó­szert tar­tal­ma­zott.

Ezen anya­gok mel­lett továb­bi rob­ban­tás kivál­tá­sá­ra alkal­mas anya­got, lőport, egyéb rob­ba­nó­anya­go­kat és két, ugyan­csak rob­ba­nó­anyag­gal meg­töl­tött lég­pus­ka lőszert is lefog­lal­tak nála. A hely­szí­ni szem­le során vegyé­sze­ti, kémi­ai fel­jegy­zé­sek, labor­hoz hasz­nált kém­csö­vek és fel­sze­re­lé­si esz­kö­zök, vegyi anya­gok, vegyé­sze­ti anya­gok elő­ál­lí­tás­hoz alkal­mas egyéb alap­anya­gok, továb­bá piro­tech­ni­kai esz­kö­zök is elő­ke­rül­tek.

A kuta­tás során talált rob­ba­nó­anya­gok­ból min­ta­vé­tel tör­tént szak­ér­tői vizs­gá­lat­ra, majd a hely­szín­re vezé­nyelt tűz­sze­ré­szek a talált négy­fé­le rob­ba­nó­anya­got és rob­ban­tó­szert, vala­mint gyu­ta­csot meg­sem­mi­sí­tet­ték.

A vád­lot­tal szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ame­lyet rész­ben társ­tet­tes­ként köve­tett el. Az ügy­ben a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott tel­jes­kö­rű beis­me­rő val­lo­má­sa ese­té­re 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész.

A vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett, lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság vele szem­ben az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő bün­te­tést sza­bott ki, ren­del­ke­zett a meg­lé­vő bűn­je­lek elkob­zá­sá­ról és köte­lez­te a vád­lot­tat több mint 500.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. A fia­tal fér­fit a bíró­ság – ugyan­csak ügyé­szi indít­vány­ra – elő­ze­te­sen men­te­sí­tet­te a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól. Koráb­ban fia­tal­ko­rú tár­sát az ügyész­ség meg­ro­vás­ban része­sí­tet­te.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el – vide­ó­val:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/robbanoanyagokat-robbantoszereket-keszitettek#3