Főoldal » Hírek » Felgyújtotta a vetélytársa autóját – fotóval – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség két rend­be­li ron­gá­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki egy tég­lá­val elő­ször betör­te volt barát­nő­je új párja autó­já­nak abla­ka­it, majd két nap­pal később fel is gyúj­tot­ta az autót.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 27 éves férfi idén janu­ár­ban besé­tált egy fer­tő­szép­la­ki csa­lá­di ház udva­rá­ra, majd a vetély­tár­sa ott par­ko­ló autó­já­nak abla­ka­it egy tég­lá­val betör­te.

A férfi két nap­pal később vissza­ment a hely­szín­re és az ott par­ko­ló jár­mű­vet fel­gyúj­tot­ta, amely tel­je­sen kiégett a benne lévő lap­top­pal együtt. A tűz ezen felül meg­ká­ro­sí­tot­ta a garázs­épü­let ajta­ját és az afe­lett lévő abla­ko­kat is.

A vád­lott által oko­zott ron­gá­lá­si kár 269.000 forint, ille­tő­leg – a ház­tu­laj­do­nos ese­té­ben - 135.000 forint.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elis­mer­te.

A Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét bün­te­tő­vég­zés­ben meg­ál­la­pí­tot­ta és vele szem­ben 160 óra köz­ér­de­kű mun­kát sza­bott ki. A hatá­ro­zat nem jog­erős.

A képe­ken a kiégett jármű lát­ha­tó.