Főoldal » Hírek » Fellebbezés a bántalmazó, majd a sértettet orvosi segítség nélkül magára hagyó elkövetők terhére – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak az ópusz­ta­sze­ri fér­fi­nak és tár­sa­i­nak az ügyé­ben, aki­ket ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Sze­ge­di Tör­vény­szék nem jog­erő­sen egy évtől hat évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­té­sek­re ítélt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint az ópusz­ta­sze­ri férfi 2018 ele­jén a kör­nyék­be­li sörö­ző­ben elő­ze­tes szó­vál­tást után ittas álla­pot­ban bán­tal­maz­ta az ugyan­csak ittas sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben comb­nyak­tö­rést és szá­mos más sérü­lést szen­ve­dett. A férfi sörö­ző­ben pul­tos­ként tevé­keny­ke­dő társa a sér­tett több­szö­ri kéré­se elle­né­re meg­ta­gad­ta a mentő érte­sí­té­sét és a bán­tal­ma­zót, vala­mint a jelen­lé­vő tár­sát arra kérte, hogy vigyék ki a sér­tet­tet. A súlyo­san sérült sér­tet­tet elő­ször a közel­be, majd a pul­tos kéré­sé­re egy távo­lab­bi kivi­lá­gí­tat­lan füves terü­let­re vit­ték, ahol a téli hideg elle­né­re magá­ra hagy­ták. A sér­tet­tet a késő esti órák­ban a sörö­ző egyik ven­dé­ge talál­ta meg, majd a helyi kör­ze­ti meg­bí­zott szál­lít­tat­ta el men­tő­vel. A sér­tett halá­la a külső segít­ség miatt nem követ­ke­zett be.

Az íté­let­tel szem­ben ellen­ér­de­kű fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­sé­re került sor, az ügyész­ség a bán­tal­ma­zó és társa ter­hé­re súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa, míg az elkö­ve­tők és védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy a társ­tet­tes­ség­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­tét meg­va­ló­sí­tó ter­hel­tek­kel szem­ben kizá­ró­lag a bün­te­té­sek lénye­ges súlyo­sí­tá­sá­val érhe­tő­ek el a bün­te­té­si célok, ezért az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a bán­tal­ma­zó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, melyet a tör­vény­szék eluta­sí­tott, amely ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be és azt ala­pos­nak tart­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ugyan­csak fenn­tar­tott.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.