Főoldal » Hírek » Felnyílt motorháztetővel vezetett – Fotókkal – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti veszé­lyez­te­tés, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a jog­ta­la­nul és fel­nyílt motor­ház­te­tő­vel úgy vezet­te a gép­ko­csit, hogy azzal egy kerék­pá­rost elso­dort.

A vád­irat sze­rint a - jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alatt álló - férfi 2019. feb­ru­ár 5-én, Orosz­lány­ban, a sér­tett tudta és enge­dé­lye nél­kül vette magá­hoz a sze­mély­gép­ko­csi kul­csát, majd azzal elin­dult. Veze­tés köz­ben annak  motor­ház­te­te­je fel­nyílt. A férfi a veze­tő olda­li abla­kot lehúz­ta, és azon kiha­jol­va vezet­te tovább a gép­jár­mű­vet.

Az így veze­tett gép­ko­csi­val a férfi utol­ér­te az előt­te hala­dó kerék­pá­rost, aki­nek az elő­zé­sé­be kez­dett. Az elő­zés köz­ben az elkö­ve­tő szán­dé­ko­san nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért a gép­ko­csi jobb olda­lá­val és a vissza­pil­lan­tó tükör­rel neki­üt­kö­zött a kerék­pár­nak. A sér­tett az asz­falt­ra esett, a kerék­pár meg­ron­gá­ló­dott, a gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­ré­nek darab­jai az úttest­re hul­lot­tak.

Az elkö­ve­tő ennek elle­né­re meg­ál­lás nél­kül tovább haladt a gép­ko­csi­val, nem győ­ző­dött meg arról sem, hogy sér­tett segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e. Ezután a férfi, az út továb­bi részén a gép­ko­csi­val egy víz­el­ve­ze­tő árok­ba csú­szott.

A fel­nyílt motor­ház­te­tő, a veze­tő olda­li abla­kon kiha­jo­ló vád­lott, a biz­ton­sá­gos kor­mány­zás­ra alkal­mat­lan veze­tői pozí­ció, a nem meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­ság miatt a vád­lott a sér­tett éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki. A kerék­pá­ros a bal­eset során nem sérült meg.  

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és  köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­je.