Főoldal » Egyéb kategória » Felszaggatott ponyvák, kifosztott kamionok – fotóval

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat hét fér­fi­val szem­ben, akik az M0 és M5 autó­pá­lya mel­let­ti pihe­nő­he­lye­ken par­ko­ló kami­o­nok pony­vá­it fel­ha­sí­tot­ták, és a szál­lí­tott áru­kat ellop­ták.

A bűn­ügy vád­lott­jai jól ismer­ték az M0 és M5 autó­út és autó­pá­lya mel­lett, Pest megyé­ben lévő pihe­nő­he­lye­ket. Tud­ták, hogy a magyar és a kül­föl­di áru­fu­va­ro­zó cégek kami­on­ve­ze­tői a pihe­nő­ide­jü­ket ezek­ben a par­ko­lók­ban töl­tik.

A vád­lot­tak kihasz­nál­ták, hogy az autó­pá­lyák mel­lett talál­ha­tó kami­on­par­ko­ló­kat senki nem őrzi. Így 2014 szep­tem­be­ré­től 2015 októ­be­ré­ig az éjsza­kai órák­ban, amíg a sofő­rök a fül­ké­ben alud­tak, a pót­ko­csik pony­vá­ját fel­vág­ták, beju­tot­tak a rak­tér­be, és onnan külön­bö­ző áru­kat lop­tak el.

A lopá­so­kat a fér­fi­ak előre meg­ter­vez­ték, eldön­töt­ték, hogy az adott bűn­cse­lek­ményt mikor és hol köve­tik el, abban kik vesz­nek részt. A saját jár­mű­ve­ik mellé, ha szük­sé­ges­nek érez­ték, minél nagyobb rak­te­rű gép­ko­csit bérel­tek.

Az M0 autó­pá­lya Anna-hegyi, Alacs­kai pihe­nő­he­lyé­nél, Üllő, Vecsés, Inárcs, Szi­get­szent­mik­lós tér­sé­gé­ben talál­ha­tó par­ko­lók­ban követ­ték el a lopá­so­kat. A kami­o­nok­ból töb­bek között műsza­ki cik­ke­ket, jár­mű­al­kat­ré­sze­ket, gumi­ab­ron­csot, élel­mi­szert, játé­ko­kat, bort tulaj­do­ní­tot­tak el 30.000,- forint­tól 1,5 mil­lió forin­tig ter­je­dő érték­ben.

Szá­mos eset­ben a vád­lot­tak fel­tép­ték a kami­on pony­vá­ját, de meg­lát­va a rak­tér­ben lévő árut, pl. para­di­csom kon­zer­vet, nem vit­tek el sem­mit.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség 41 cse­lek­mény miatt  jelen­tős érték­re bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a vád­lot­ta­kat, akik közül hár­man elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást.