Főoldal » Hírek » Féltékenységből ölte meg a sértettet – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi és egy 37 éves nő ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők egy­más­sal érzel­mi és sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban áll­tak, azon­ban a nő egy másik férfi laká­sá­ban élt, emi­att a vád­lott és a férfi között rend­sze­re­sek vol­tak a fél­té­keny­sé­gi viták. Ami­kor a vád­lott fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben talál­ta őket a lakás­ban, a fér­fit olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a hely­szí­nen meg­halt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak érzel­mi és sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban vol­tak, azon­ban a nő egy másik férfi laká­sá­ban élt Put­no­kon, aki­vel gyer­mek­ko­ri barát­ság kötöt­te össze.

2021. novem­ber végén, dél­után, a házi­gaz­da férfi és a nő egy isme­rő­sük­kel a tele­pü­lés egyik sörö­ző­jé­ben ita­loz­tak, majd továb­bi alko­holt vásá­rol­tak, amit késő estig a sér­tett laká­sán elfo­gyasz­tot­tak. Mind­hár­man távoz­tak a lakás­ból, de a sér­tett és a nő rövid idő múlva vissza­men­tek.

A késő éjsza­kai órák­ban a férfi ittas álla­pot­ban meg­je­lent a lakás­nál barát­nő­jét keres­ve. Közte és a lakás­tu­laj­do­nos férfi között már koráb­ban is több­ször volt fél­té­keny­ség­ből eredő konf­lik­tus. A vád­lott döröm­bölt az ajtón, majd benyi­tott, és sze­xu­á­lis aktus­ra utaló fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben talál­ta barát­nő­jét és a sér­tet­tet. A sér­tett azt mond­ta a vád­lott­nak, hogy közö­sült a barát­nő­jé­vel, erre a vád­lott dühös lett, elő­ször pofon ütöt­te a barát­nő­jét, majd ütle­gel­te a sér­tet­tet. A nő látta a bán­tal­ma­zást és ész­lel­te, hogy a sér­tett az éle­tét és testi épsé­gét veszé­lyez­te­tő hely­zet­ben van, azon­ban elsza­ladt, lehe­tő­sé­ge volt segít­sé­get kérni, de sen­kit sem érte­sí­tett a veszély­hely­zet­ről.

A lakás­ban maradt férfi leg­alább tizen­két­szer ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett fejét és a föld­re került fér­fit több mint húsz alka­lom­mal meg­rúg­ta, meg­ta­pos­ta, majd egy kés­sel több­ször meg­se­bez­te, és a vérző sér­tet­tet a pad­lón hagy­va távo­zott.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te olyan súlyos töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­le­nek vol­tak, a halál bekö­vet­ke­zé­se­kor az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki gyöt­rel­met kel­lett elszen­ved­nie.

A vád­lot­tak a cse­lek­ményt köve­tő­en össze­ta­lál­koz­tak, együtt töl­töt­ték az éjsza­kát, majd más­nap vissza­men­tek a lakás­hoz, és a rend­őr­sé­gen beje­len­tet­ték, hogy hol­tan talál­ták a sér­tet­tet.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű férfi vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés az indít­vány.