Főoldal » Hírek » Féltékenységből többször megszúrta a feleségét – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az elha­tal­ma­so­dó fél­té­keny­sé­ge miatt tizen­nyolc­szor meg­szúr­ta a fele­sé­gét.

A pszi­chés beteg­ség­gel küzdő vád­lott álla­po­ta 2019 őszé­től kez­dő­dő­en rom­lott, amely a min­den­na­pi élet­vi­te­lé­re is jelen­tős kiha­tás­sal volt. Beteg­sé­ge és álla­po­ta miatt fele­sé­gét és a gyer­me­ke­it hibáz­tat­ta. Mind­emel­lett a fél­té­keny­ség is elural­ko­dott rajta.

2020. decem­ber 24-én a vád­lott fele­sé­ge kora reg­gel dol­goz­ni indult, ezért a ház für­dő­szo­bá­já­ban készü­lő­dött. Erre a vád­lott is fel­kelt, a kony­há­ban magá­hoz vett egy kony­ha­kést és bement a fele­sé­ge után a für­dő­szo­bá­ba, az ajtót pedig belül­ről bezár­ta. A vád­lott a für­dő­szo­bá­ban hosszabb időn keresz­tül szót­la­nul nézte a sér­tett készü­lő­dé­sét, a fele­sé­ge kér­dé­se­i­re nem vála­szolt, majd ami­kor a nő a kony­ha felé indult, a vád­lott oda­lé­pett hozzá és a kés­sel nya­kon szúr­ta. Ezután a férfi egy­mást köve­tő­en leg­alább még tizen­hét alka­lom­mal meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta a fele­sé­gét az arcán, nya­kán, tar­kó­ján, mell­ka­sán, vala­mint a véde­ke­zés­ként fel­tar­tott jobb csuk­ló­ján.

A vád­lott egy ideig nem enged­te ki a sér­tet­tet a für­dő­szo­bá­ból, majd kis idő eltel­té­vel mobil­te­le­fo­non maga tett beje­len­tést a rend­őr­ség­re és érte­sí­tet­te a men­tő­ket is.

A kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en a sér­tet­ten élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre. Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló szúrt és met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek egyi­ke élet­ve­szé­lyes volt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sen lévő vád­lott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lott men­tá­lis beteg­sé­ge miatt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re nem von­ha­tó, a vád­irat­ban a főügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat az elle­ne emelt vád alól ment­se fel és egy­ide­jű­leg ren­del­je el a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, továb­bá koboz­za el az elkö­ve­té­si esz­kö­ze­ként hasz­nált kony­ha­kést.