Főoldal » Hírek » Fiktív parfüm exporttal követték el a költségvetési csalást – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a hét fér­fi­nak, akik a gyanú sze­rint 2017 óta par­fü­mök fik­tív expor­tá­lá­sá­val több, mint 3 mil­li­árd vagyo­ni hát­rányt okoz­tak Magyar­or­szág költ­ség­ve­té­sé­nek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je ÁFA jogo­su­lat­lan vissza­igény­lé­se érde­ké­ben 2017-ben lét­re­ho­zott és azóta működ­te­tett egy több­szin­tű bel­föl­di, vala­mint Auszt­ri­á­ban, Cseh­or­szág­ban és Szlo­vá­ki­á­ban bejegy­zett tár­sa­sá­gok­ból álló cég­há­ló­za­tot. A tár­sa­sá­go­kat a bűn­szer­ve­zet tag­jai vagy az álta­luk fel­kért stró­man sze­mély hoz­ták létre.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai úgy követ­ték el a költ­ség­ve­té­si csa­lást, hogy a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek ügy­ve­ze­té­se alatt álló három tár­sa­ság lát­szó­lag expor­tált par­fü­möt és táplálék-kiegészítőket. A kül­föld­re, Szlo­vá­ki­á­ba kiszál­lí­tott árut hamis doku­men­tu­mok­kal vissza­szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág­ra azért, hogy azo­kat - a cég­há­ló­za­ton keresz­tül átszám­láz­va - a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek ügy­ve­ze­té­se alatt álló cégek folya­ma­to­san, havi több alka­lom­mal ismé­tel­ten „expor­tál­ják” és így a férfi a három cég nevé­ben, 2017 óta az ÁFA-t folya­ma­to­san jogo­su­lat­la­nul vissza­igé­nyel­te.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai ezzel mind­össze­sen 3.081.635.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak Magyar­or­szág költ­ség­ve­té­sé­nek.

A NAV Közép-dunántúli Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga Veszp­rém Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak pénz­ügyi nyo­mo­zói kül­föl­di társ­ha­tó­sá­gok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel és az Euro­just koor­di­ná­lá­sá­val, össze­han­golt nem­zet­kö­zi szin­tű akció kere­té­ben egy­szer­re több helyen tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, köny­ve­lé­si ira­to­kat, vala­mint több száz mil­lió forint érté­kű ingat­la­no­kat, tár­gyi esz­kö­zö­ket zárol­tak és fog­lal­tak le, továb­bá elfog­ták a bűn­szer­ve­zet hét tag­ját.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén az ügy­ben kihall­ga­tott, vagy még ki nem hall­ga­tott sze­mé­lye­ket jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­nák, továb­bá okira­ti, tár­gyi bizo­nyí­té­ko­kat, vagy vagyon­el­kob­zás alá eső dol­go­kat elrej­te­né­nek, és ezzel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék.