Főoldal » Az ügyészségről » Folyékonyan jogászul – az együttműködő személy

A köz­vé­le­mény szá­má­ra kevés­be ismert az együtt­mű­kö­dő sze­mély sze­re­pe. Elő­for­dul­hat ugyan­is, hogy a ter­helt olyan infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban van, hogy az ő meg­bün­te­té­sé­hez fűző­dő tár­sa­dal­mi érdek kisebb, mint az, hogy eze­ket az infor­má­ci­ó­kat meg­ossza a ható­sá­gok­kal. Folyé­ko­nyan jogá­szul soro­za­tunk követ­ke­ző epi­zód­ja erről szól.