Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul – megrovás

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú bűn­cse­lek­ményt követ­tek el, meg­bán­ták, amit tet­tek, és akik­nek már egy ilyen "dor­gá­lás" is ele­gen­dő­nek lát­szik ahhoz, hogy ne köves­se­nek el újabb bűn­cse­lek­ményt, az ügyész a leg­eny­hébb intéz­ke­dést, a meg­ro­vást alkal­maz­hat­ja.