Főoldal » Egyéb kategória » Forró vízbe esett az öt éves kislány – fotóval

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész azt az ara­nyos­apá­ti nőt, aki­nek öt éves kis­lá­nya az anya figyel­met­len­sé­ge miatt bele­esett a für­dő­zés­hez elő­ké­szí­tett forró vízbe, ami­től III. fokú égési sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az öt kis­ko­rú gyer­me­két az élet­tár­sá­val neve­lő ara­nyos­apá­ti nő 2016. augusz­tus végén egye­dül tar­tóz­ko­dott a csa­lá­di házuk­ban a gye­re­kek­kel, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy az udva­ron elhe­lye­zett műanyag für­dő­kád­ban meg­für­de­ti őket. Mivel a csa­lá­di ház­ban volt ugyan veze­té­kes víz, de a vil­lany­boj­ler nem műkö­dött, ezért a nő a gáz­tűz­he­lyen mele­gí­tett egy fazék­ban öt liter vizet, majd azt bele­töl­töt­te az udvar­ra kira­kott für­dő­kád­ba. E köz­ben a gye­re­kek a szo­bá­ban tévéz­tek, az any­juk pedig a kerti csap­ból hideg víz­zel pró­bál­ta lehű­te­ni a kád­ban lévő vizet.

Az öt éves kis­lány kiment az udvar­ra, és a neki hát­tal álló édes­any­ja mel­lett bele­lé­pett a for­ró­vi­zes kádba, majd ijed­té­ben bele is esett, ami­től III. fokú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az anya azon­nal a síró gyer­mek segít­sé­gé­re sie­tett, hideg víz­zel locsol­ta a sérü­lé­se­it, majd men­tőt hívott. A gyer­me­ket men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta a mis­kol­ci kór­ház­ba, ahol meg is műtöt­ték.

A sérült kis­lány azóta már meg­gyó­gyult, újra óvo­dá­ba jár, a csa­lád pedig gon­dos­ko­dott róla, hogy a für­dő­szo­bá­juk­ba fel­sze­rel­jék a víz­me­le­gí­tő készü­lé­ket.

Nem ez volt az első ilyen eset a csa­lád éle­té­ben, ugyan­is 2013-ban, az akkor még két éves kis­lá­nyá­nak egy esti für­de­tés alkal­má­val hason­ló módon oko­zott égési sérü­lé­se­ket az anya, ami­ért a bíró­ság pró­bá­ra bocsá­tot­ta.

Az újabb bűn­cse­lek­mény miatt az ügyész azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat.