Főoldal » Hírek » Gázpalackos robbantással fenyegette meg a pásztói rendőröket – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019 ápri­li­sá­ban emelt ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat, az ellen a Nóg­rád megyei kis­te­le­pü­lé­sen élő, bün­te­tett elő­éle­tű közép­ko­rú férfi ellen, aki erő­sen ittas álla­pot­ban 2018 máju­sá­ban az ORFK segély­hí­vó köz­pont­já­ban egy „áram lopá­si ügy­ben” tele­fo­nos beje­len­tést tett. Ennek során meg­fe­nye­get­te a rend­őr­sé­gi tiszt­vi­se­lőt, hogy gáz­pa­lac­kot dob a Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­be, ha aznap nem tör­té­nik rend­őri intéz­ke­dés az álta­la beje­len­tett bűn­ügy­ben.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a 2020. júni­us 19-étől letar­tóz­ta­tás­ban volt vád­lot­tat 2020 júli­u­sá­ban kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel bűnös­nek mond­ta ki köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 2 évi, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te.

A dön­tés ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a vád sze­rin­ti minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, míg az elkö­ve­tő és védő­je fel­men­tés és eny­hí­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si joguk­kal.  

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2020. decem­ber 15-én hozott jog­erős másod­fo­kú íté­le­té­vel az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek és a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, az 52 éves elkö­ve­tő elbí­rált maga­tar­tá­sát ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te, egy­ben pedig az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben hagy­ta.