Főoldal » Egyéb kategória » Gázpisztollyal fenyegetett középiskolás lányokat a buszon egy férfi

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves fér­fi­val szem­ben, aki az Isten­me­ze­jé­re tartó menet­rend sze­rin­ti busz­já­ra­ton élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­ge­tett két diák­lányt.

A bűn­cse­lek­mény 2019. feb­ru­ár 22-én dél­után tör­tént az Eger­ből indu­ló autó­bu­szon, mely­nek hátsó trak­tu­sá­ban fog­lalt helyet a két sér­tett, vala­mint mögöt­tük, az utol­só ülés­so­ron a vád­lott. A közép­is­ko­lás lányok egyi­ke - mivel unat­ko­zott - menet köz­ben úgy dön­tött, hogy készít magá­ról néhány szel­fit a tab­let­jé­vel, melyet ennek érde­ké­ben az arca elé emelt.

Mikor a vád­lott meg­lát­ta ezt, inge­rült­té vált, majd han­go­san rászólt a lány­ra, hogy fejez­ze be amit csi­nál, külön­ben fel­je­len­ti, lelö­vi, ha az ő arca is ráke­rül a képre. Sza­va­it nyo­ma­té­ko­sí­tan­dó a férfi a tás­ká­já­ból elő­vett egy for­gó­tá­ras gáz- riasz­tó­fegy­vert, amit vise­lé­si enge­dély nél­kül hor­dott magá­val, a hoz­zá­va­ló lősze­rek­kel együtt. Az elkö­ve­tő az éles lőfegy­ver­hez meg­szó­la­lá­sig hason­ló pisz­tolyt a két ülés között ráfog­ta a meg­szep­pent lány­ra, aki a tab­let­jén elmen­tett képe­ket muto­gat­va rémül­ten pró­bál­ta bizony­gat­ni neki, hogy nincs rajta a fotók egyi­kén sem. A vád­lot­tat azon­ban ez nem érde­kel­te, ő a gáz­pisz­tolyt fel­emel­ve tovább­ra is a képek tör­lé­sét köve­tel­te immár mind­két barát­nő­től, miköz­ben - etni­kai hova­tar­to­zá­su­kat hang­sú­lyoz­va - lelö­vés­sel fenye­get­te meg őket.

Az embe­ri mél­tó­sá­got, és egyes embe­ri jogo­kat sértő, öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek az vetett véget, hogy a két kis­ko­rú előre sie­tett az utas­tér­ben, majd nem sok­kal később le is száll­tak a busz­ról.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, illet­ve annak kísér­le­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki a nyo­mo­zás során meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő­en beis­me­rő val­lo­mást tesz, a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki vele szem­ben, emel­lett - a riasz­tó­fegy­ver elkob­zá­sán túl - ítél­je őt pénz­bün­te­tés­re is.