Főoldal » Egyéb kategória » Gázsprayvel rabolt egy férfi Mályiban

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 59 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016 decem­ber köze­pén a kerí­té­sen átugor­va jutott be egy ház kert­jé­be Mályi­ban. Az udva­ron álló autó­ban kez­dett kutat­ni és onnan elvett egy pénz­tár­cát a benne lévő hat­ezer forint­tal. A kutya uga­tá­sá­ra fel­éb­redt a tulaj­do­nos, aki kiment az udvar­ra. Ráki­a­bált a vád­lott­ra, aki lefúj­ta őt gáz­spray­vel, majd a föld­re lökte a sér­tett fér­fit A hanyatt eső tulaj­do­nos bever­te fejét a kor­lát­ba.

A vád­lott ezután a pénz­tár­cá­val távo­zott a hely­szín­ről.

Két hét­tel később a vád­lott Mis­kol­con köz­le­ke­dett autó­val. Egy köz­úti lámpa piros jel­zé­sé­nél meg­állt egy másik autó mel­lett. Intett a sofőr­nek, hogy teker­je le az abla­kot. Ami­kor a sér­tett ezt meg­tet­te, a vád­lott egy gáz­spray­vel lefúj­ta a fér­fit, majd elhaj­tott. A sér­tett­nek félre kel­lett húzód­nia, szem­sé­rü­lé­se nyolc napon belül gyó­gyu­ló volt.

A vád­lott cse­lek­mé­nye az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kel­tett.

Az ügyész­ség a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.