Főoldal » Hírek » Gomba helyett agancsot vittek haza – fotóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik közül ket­ten meg­ta­lál­ták és ellop­ták az agan­csot, míg tár­suk a tró­fe­át meg­vá­sá­rol­ta annak elle­né­re, hogy tisz­tá­ban volt az agancs ere­de­té­vel.

A vád sze­rint a test­vér­pár 2021 novem­be­ré­ben gom­bász­ni ment a Mar­ca­li kör­nyé­kén lévő lakó­he­lyük­höz köze­li erdő­be, ahol egy isme­ret­len okból elhul­lott, a helyi vadász­tár­sa­ság tulaj­do­ná­ban lévő gím­szar­vas bikát talál­tak. A fér­fi­ak későb­bi érté­ke­sí­tés cél­já­ból az állat 300.000 forint érté­kű tró­fe­á­ját levág­ták és ott­ho­nuk­ba vit­ték.

A test­vé­rek rövid időn belül talál­tak vevőt, aki­nek elmond­ták, hogy az agancs lopás­ból szár­ma­zik, de a férfi így is meg­vá­sá­rol­ta 100.000 forin­tért a tró­fe­át.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a test­vé­rek­kel szem­ben elzá­rást, illet­ve pénz­bün­te­tést, míg a vevő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott.

A képet egy tanú bocsá­tot­ta a mar­ca­li rend­őrök ren­del­ke­zé­sé­re, ame­lyen a meg­ta­lá­lás után az egyik elkö­ve­tő a vad tró­fe­á­já­val fény­ké­pez­ke­dik.