Főoldal » Hírek » Graffiti jelek a vasúti szerelvényeken- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két deb­re­ce­ni fér­fi­val szem­ben, akik azért utaz­tak Tata­bá­nyá­ra, hogy a vas­út­ál­lo­má­son vas­úti sze­rel­vé­nyek­re fes­ték­szó­ró­val graf­fi­ti jele­ket és fel­ira­to­kat raj­zol­ja­nak.

A vád­irat sze­rint a két férfi és isme­ret­len tár­sa­ik 2019 októ­ber 15-én Tata­bá­nyán a vas­út­ál­lo­má­son egy sze­rel­vény két kocsi­ját kb. 30 m hosszú­ság­ban fes­ték­kel fúj­ták le, ezzel a graf­fit­izők 497.000,-Ft. kárt okoz­tak. A tata­bá­nyai rend­őrök a hely­szí­nen elfog­ták az egyik fér­fit, a másik elsza­ladt.

Az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en öt hónap­pal, az elfo­gott férfi és isme­ret­len tár­sai 2019. ápri­lis 19-én éjsza­ka Tata­bá­nyán a vas­út­ál­lo­má­son egy sze­rel­vényt 150 m² felü­le­ten fúj­tak le fes­ték­kel, ezzel 153.300,-Ft kárt okoz­tak.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, vala­mint köte­lez­ze őket a vasút tár­sa­ság­nak oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re.