Főoldal » Hírek » Gyanúsítás a Clark Ádám téri ún. „dudálós tüntetésen” és egy később elkövetett rendőr elleni bűncselekmény miatt- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.

2020. május 18-án dél­után Buda­pes­ten, a Clark Ádám téren tar­tott demonst­rá­ci­ón az ese­mény rend­őri biz­to­sí­tá­sá­nak parancs­no­ka és beosz­tott­ja szol­gá­la­ti fel­ada­tuk ellá­tá­sa során, az úttes­ten tar­tóz­ko­dó részt­ve­vő­ket pró­bál­ták a jár­dá­ra terel­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 17 óra körül a Lánc­híd utcai busz­meg­ál­ló mel­lett tar­tóz­ko­dó, buda­pes­ti férfi ész­lel­te a köze­le­dő rend­őrö­ket és a kezé­ben tar­tott bőr­lab­dát a mell­ka­sa magas­sá­gá­ban tart­va a föld felé ejtet­te, majd annak föld­re érke­zé­se előtt, cél­zot­tan a rend­őr alez­re­des irá­nyá­ba rúgta és azzal elta­lál­ta a rend­őr­tiszt jobb fel­kar­ját.

Ugyan­ezen fér­fit a BRFK XIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság, mint sza­bály­sér­té­si ható­ság 2020. ápri­lis 20-án kelt hatá­ro­za­tá­val fer­tő­ző beteg­ség elle­ni véde­ke­zés elmu­lasz­tá­sa sza­bály­sér­tés miatt 250.000,- forint pénz­bír­ság­gal súj­tott. A férfi sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­sát kérte, ame­lyet az ügy­ben eljá­ró rend­őr alez­re­des írás­be­li val­lo­más téte­lé­re tör­té­nő fel­hí­vás­sal biz­to­sí­tott.

A férfi meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2020. júni­us 17-én az álta­la hasz­nált e-mail cím­ről elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött a rend­őr­tiszt hiva­ta­li e-mail címé­re, mely­ben ismé­tel­ten kérte sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­sát, majd rög­zí­tet­te, hogy: „…nem sze­ret­né­lek fenyegetni…de ha kijö­vök a börtönből….amire a sze­mét­sé­ged ítélt…akkor lehet meg­ke­res­lek….” „Jobb lenne elen­ged­ni a hülyeséget…és a bün­te­tést…”

A ható­sá­gi dön­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és a pénz­bír­ság elen­ge­dé­se érde­ké­ben tett fenye­ge­tő kije­len­tés alkal­mas volt arra, hogy a jog­sze­rű­en eljá­ró hiva­ta­los sze­mély­ben komoly félel­met kelt­sen, ezzel aka­dá­lyoz­va eljá­rá­sát.

Az ügyész­ség két rend­be­li hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt, de nem élt panasszal a gya­nú­sí­tás ellen.