Főoldal » Hírek » Gyanúsított a hőguta miatt elpusztult rendőrkutyák gazdája – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást.

2020. szep­tem­ber 3-án egy volt rend­őr törzs­őr­mes­ter 7 és 15 óra között kuta­tó szol­gá­la­tot haj­tott végre a Udva­ri Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen két szol­gá­la­ti kutyá­val. A gya­nú­sí­tott a szol­gá­lat­ba magá­val vitte egyik saját tulaj­do­nú kutyá­ját is.

A volt rend­őr 11 óra körül a kutyá­kat az álta­la hasz­nált szol­gá­la­ti gép­jár­mű­ben, a határ­át­ke­lő­hely szol­gá­la­ti par­ko­ló­já­ban helyez­te el. A gya­nú­sí­tott a két szol­gá­la­ti kutyát a gép­jár­mű cso­mag­te­ré­be zár­ha­tó fém szál­lí­tó­ket­rec­be, míg saját kutyá­ját a gép­jár­mű hátsó ülé­sén, műanyag szál­lí­tó­box­ba tette.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a volt rend­őr a kutyák álla­po­tát 12:50 - 15:30 között – annak elle­né­re, hogy ezt szol­gá­la­ti fel­ada­tai lehe­tő­vé tet­ték volna – nem ellen­őriz­te, lét­szük­ség­le­te­ik­ről nem gon­dos­ko­dott, a gép­jár­mű meg­fe­le­lő szel­lő­zé­sét, külső kör­nye­ze­ti hatá­sok­tól való védel­mét nem biz­to­sí­tot­ta.

A kutyák elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló gép­jár­mű a 23 C° körü­li külső hőmér­sék­let és egyéb idő­já­rá­si ténye­zők követ­kez­té­ben oly mér­ték­ben fel­me­le­ge­dett, hogy az abban ural­ko­dó hőmér­sék­let a kutyák hős­tressz álta­li ful­la­dá­sos elhul­lá­sá­hoz veze­tett. A kutyák a pusz­tu­lá­suk­hoz veze­tő folya­mat során külö­nös szen­ve­dés­nek vol­tak kité­ve.

A gya­nú­sí­tott tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, érde­mi véde­ke­zést ter­jesz­tett elő és panaszt jelen­tett be a gya­nú­sí­tás ellen.

A gya­nú­sí­tott szol­gá­la­ti viszo­nya idő­köz­ben meg­szűnt.

Az gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett bűn­tett, amely az állat­kín­zás bűn­cse­lek­mé­nyé­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete, három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A fotók a szem­lén készül­tek.