Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a testnevelő tanárt bántalmazó apát az ügyészség – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két napon belül - gyor­sí­tott eljá­rás­ban - bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 32 éves csá­nyi fér­fit, aki fia test­ne­ve­lő taná­rát magá­ból kikel­ve arcon ütöt­te, majd le is köpte.

A gyer­mek 2020. decem­ber 8.-án egy isko­lai játék során egy tár­sá­val együtt a sza­bá­lyok be nem tar­tá­sa miatt a kiál­lí­tás sor­sá­ra jutott. A fiú - az őt ért sére­lem miatt - az apjá­nak még aznap azt állí­tot­ta, hogy a peda­gó­gus pofon vágta. A tör­tén­te­ket a fel­nőt­tek azon­nal meg­be­szél­ték, mely úgy tűnt, hogy ered­mény­re is veze­tett.

A fia­tal azon­ban tovább­ra is ragasz­ko­dott az által kita­lált valót­lan tör­té­net­hez, így más­nap az apa újra meg­je­lent az isko­lá­nál, hogy szá­mon kérje a test­ne­ve­lőt az előző napi ese­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban. Ekkor már az isko­la igaz­ga­tó­ja nyug­tat­ta meg az apát, hogy kivizs­gál­ja az ese­tet, mely­re azon­nal sor is került. Ennek ered­mé­nye­kép­pen meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a fiú nem mon­dott iga­zat a szü­lő­nek a bán­tal­ma­zás­sal kap­cso­lat­ban. Az apát ez sem nyug­tat­ta meg, így az intéz­mény­ve­ze­tő a prob­lé­ma vég­ele­ges lezá­rá­sa érde­ké­ben egy tan­te­rem­ben leül­tet­te a fele­ket, mely során a vád­lott fia elis­mer­te koráb­bi állí­tá­sai valót­lan­sá­gát.

Az addig is ide­ges férfi fia kije­len­té­sé­vel már nem törőd­ve egyre inge­rül­tebb lett, majd magá­ból kikel­ve ordí­ta­ni kez­dett a test­ne­ve­lő tanár­ral, akit ezt köve­tő­en pofon vágott. A tör­té­né­sek­nek az igaz­ga­tó köz­be­lé­pé­se vetett véget, azon­ban a dühön­gő apa a terem­ből kife­lé menet még egy alka­lom­mal le is köpte a sér­tet­tet, majd távo­zott az okta­tá­si intéz­mény­ből.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tat - a tár­sa­da­lom­ra külö­nö­sen veszé­lyes, az utób­bi idő­ben elsza­po­ro­dott cse­lek­mé­nye miatt - őri­zet­be véte­le mel­lett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Hat­va­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit 1 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra pedig elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét.

Az íté­let jog­erős.