Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a kiskorú hozzátartozóit veszélyeztető anya – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 28 éves nőt, aki arra vette rá kis­ko­rú roko­na­it, hogy a bolt­ból sze­szes italt lop­ja­nak.  

A járá­si ügyész­ség fel­jegy­zé­se sze­rint a nő 2022 decem­be­ré­ben rábír­ta a saját, illet­ve a test­vé­re két – átme­ne­ti­leg rábí­zott – kis­ko­rú gyer­me­két, hogy egy heve­si üzlet­ből alko­ho­los ita­lo­kat lop­ja­nak el. A vád­lott útmu­ta­tá­sa sze­rint az egyik fiú a polc­ról levett két üveg alko­ho­los italt, majd azo­kat közö­sen elrej­tet­ték abba a baba­ko­csi­ba, ami­ben a leg­ki­sebb gyer­mek, egy ötéves kis­lány ült. Ezután a terv­nek meg­fe­le­lő­en a kis­ko­rú­ak fize­tés nél­kül sor­ban elmen­tek a kassza mel­lett, míg a nő kifi­zet­te a bolt­ban vásá­rolt árut.

A cse­lek­mé­nyé­re fel­fi­gyelt az üzlet biz­ton­sá­gi őre, aki az egyik kis­fi­út fel­tar­tóz­tat­ta, miköz­ben a baba­ko­csi­ból kimá­szott a kis­lány, így abból az üzlet alkal­ma­zott­ja vissza­vet­te az ello­pott sze­szes ita­lo­kat.

Az üzlet biz­ton­sá­gi őré­nek fel­lé­pé­sét a gya­nú­sí­tott han­go­san kia­bál­va sérel­mez­te, így a felek között dula­ko­dás ala­kult ki. A nő addig lök­dös­te a biz­ton­sá­gi őrt, míg az elen­ged­te az elfo­gott fiút, így vád­lott a három gye­rek­kel együtt elsza­ladt a hely­szín­ről.

Az anya a maga­tar­tá­sá­val az álta­la nevelt, illet­ve a fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú gyer­me­kek erköl­csi fej­lő­dé­sét veszé­lyez­tet­te.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű nőt három­rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé, míg az élel­mi­szer­üz­let sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban a Heve­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tulaj­don elle­ni sza­bály­sér­tés miatt külön eljá­rás indult.

A Heve­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben két év bör­tön­bün­te­tést, továb­bá három év fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást sza­bott ki, mel­lék­bün­te­té­sül három évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság dön­té­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, azon­ban a vád­lott és kiren­delt védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek, így az íté­let nem jog­erős.

A cse­lek­ményt az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te.