Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban – elsőfokon – felfüggesztett fogházra ítélték az iskolatársát bántalmazó fiatalkorút

A 14 éves fia­tal­ko­rú egy boxer­rel bán­tal­maz­ta isko­la­tár­sát. Mivel beis­mer­te és meg­bán­ta tet­tét, a fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta; a bíró­ság első­fo­kon fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, a pró­ba­idő alatt szak­ér­tő segít­sé­get kap.

A vád sze­rint a 14 éves fiú 2019. októ­ber 2-án, a dél­utá­ni órák­ban, egy XI. kerü­le­ti ját­szó­té­ren sérel­mez­te, hogy a 11 éves sér­tett meg­jegy­zést tett a fia­tal­ko­rú tár­sa­sá­gá­ban lévő lány­ra. Emi­att meg­lök­te, majd a nála lévő boxer­rel test­szer­te bán­tal­maz­ta a fia­ta­labb fiút, aki könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett ugyan, azon­ban a verés módja alkal­mas volt súlyos sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Ifjú­ság­vé­del­mi Rész­le­ge a gya­nú­sí­tot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őt – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évre fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­te, illet­ve köte­lez­te cso­por­tos érték­kor­rek­ci­ós fog­lal­ko­zá­son való rész­vé­tel­re. A fia­tal­ko­rút a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján párt­fo­gó fel­ügye­lő segí­ti a pró­ba­idő alatt.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

Fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel az intéz­ke­dés vagy bün­te­tés meg­vá­lasz­tá­sa­kor a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét és védel­mét kell szem előtt tar­ta­ni.

A fia­tal­ko­rú­ak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­nél a beis­me­rés, meg­bá­nás és bocsá­nat­ké­rés mind a ter­helt, mind a sér­tett sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­se szem­pont­já­ból foko­zott sze­rep­pel bír. Emel­lett hasz­nos, ha a tör­tén­tek fel­dol­go­zá­sá­hoz mind a sér­tett, mind a ter­helt igény­be veszi szak­em­be­rek (pszi­cho­ló­gus, párt­fo­gó fel­ügye­lő, terá­pi­ás szak­ér­tő) segít­sé­gét.