Főoldal » Hírek » Gyújtogató tolvajok- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a két fia­tal­nak, akik vasár­nap­ra vir­ra­dó­an Mátyu­son betör­tek a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ba és a helyi könyv­tár­ba is, majd mind­két hely­színt fel­gyúj­tot­ták azért, hogy a nyo­mo­kat eltün­tes­sék.

 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 16 éves fia­tal­ko­rú és a 20 éves -éppen csak felnőtt- társa 2020. júli­us 12-én haj­nal­ban a mátyu­si pol­gár­mes­te­ri hiva­tal ajta­ját betör­ték, majd onnan szá­mí­tó­gé­pe­ket és ita­lo­kat hoz­tak el, ame­lye­ket elrej­tet­tek egy köze­li ingat­la­non. Ezután a hiva­tal­ban tüzet gyúj­tot­tak, majd átmen­tek a helyi könyv­tár­ba, mely­nek az abla­kát betör­ve jutot­tak be az épü­let­be. Innen is szá­mí­tó­gé­pe­ket lop­tak el, majd itt is tüzet gyúj­tot­tak. A könyv­tár­ban kelet­ke­zett a nagyobb kár, ahol több szá­mí­tó­gép is kiégett. Az ello­pott dol­gok érté­ke 200.000.-Ft, azon­ban a tűz össze­sen 1 mil­lió forint kárt oko­zott a helyi önkor­mány­zat­nak.

 

A lopás és ron­gá­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fia­ta­lo­kat a rend­őr­ség még aznap elfog­ta és őri­zet­be vette. Az ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­za a bün­tet­len elő­éle­tű fiúk letar­tóz­ta­tá­sát, mert egyi­kük­kel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást alkal­maz­tak koráb­ban, míg a másik ellen több nyo­mo­zás is folyik, sőt a bíró­sá­gon is van már hason­ló ügye. Fenn­áll annak is a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást a gya­nú­sí­tot­tak. Amennyi­ben a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tot­tat a bíró­ság letar­tóz­tat­ná 1 hónap­ra, akkor azt javí­tó­in­té­zet­ben kel­le­ne vég­re­haj­ta­ni, míg fel­nőtt társa bör­tön­be kerül­het.