Főoldal » Hírek » Hagymát akart lopni, de fennakadt a kerítésen – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a pórul járt tol­vajt.  

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű 53 éves férfi – akit hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt az elmúlt három évben két alka­lom­mal is fele­lős­ség­re von­tak – 2021 júli­u­sá­ban sza­ba­dult sza­bály­sér­té­si elzá­rás miatt kisza­bott bün­te­té­sé­ből, két liter bor elfo­gyasz­tá­sa után már a sza­ba­du­lá­sá­nak nap­ján egy kapos­vá­ri csa­lá­di ház udva­rá­ra a kerí­té­sen keresz­tül akart lopá­si cél­lal bejut­ni, pech­jé­re mászás köz­ben azon­ban fenn­akadt úgy, hogy onnan segít­ség nél­kül le sem tudott jönni.

A tör­tén­te­ket az utcá­ban éppen jár­őr­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök is ész­lel­tek, akik lese­gí­tet­ték a kerí­tés­ről, egy­út­tal elfog­ták még mielőtt bár­mit is ello­pott volna.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2021. júli­us 22-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott bűnös­sé­gét az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, ezért vele szem­ben 75 nap elzá­rást sza­bott ki.   

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készül­tek.

A rend­őr­ség koráb­ban kiadott, fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/porul-jart-tolvaj-0