Főoldal » Hírek » Hagyta meghalni a feleségét- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A jelen­leg 82 éves férfi ellök­te hason­ló korú fele­sé­gét, aki magá­ra hagy­va meg­halt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a házas­pár élete idő­vel gya­ko­ri vesze­ke­dé­sek­kel lett ter­helt. Ekként a férfi gyak­ran dobott külön­bö­ző tár­gya­kat, kést, lábast, tányért a fele­sé­ge felé, de sérü­lést ezek­kel soha nem oko­zott.

2019 tava­szán, a vád­be­li napon a férfi azért hara­gu­dott meg a fele­sé­gé­re, mert mire a férfi haza­ért a hor­gá­szat­ból, a fele­sé­ge nem húzta fel a redőnyt az ott­ho­nuk alsó szint­jén lévő abla­ko­kon.

Ekkor egy poha­rat dobott a kony­há­ban álló sér­tett felé, aki a pohár elől elha­jolt. Ezt köve­tő­en a férfi a kony­há­ból - lábas­sal a kezé­ben – az udvar­ra indult halat pucol­ni. Hala­dá­sa során – sérü­lés­oko­zá­si szán­dék nél­kül – könyö­ké­vel meg­lök­te a kony­ha­aj­tó­ban az útjá­ban lévő sér­tet­tet.

Az idős asszony a lökés­től a kony­ha­aj­tó­val szem­ben lévő pad­lás­aj­tó­nak dőlt, majd onnan a föld­re csú­szott. Esése során a sér­tett comb­nyak­tö­rést és kulcs­csont­tö­rést szen­ve­dett el. A férfi a fele­sé­gét szit­ko­zó­dá­sok köze­pet­te magá­ra hagy­ta.

A néni­hez aznap dél­után lánya hívott men­tőt. Őt a kór­ház­ban más­nap meg­mű­töt­ték, de ébreszt­he­tet­len álla­pot­ba került és hat nap­pal később elhunyt.

A comb­nyak­tö­rés és a kulcs­csont­tö­rés, vala­mint a halál között köz­ve­tett ok-okozati össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

Az ügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan ember­ölés vét­sé­gé­vel és minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni.