Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott a teherautó sofőrje – fotókkal – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy sofőr­rel szem­ben. A férfi pót­ko­csis teher­gép­ko­csi­ját vezet­ve későn vette észre, hogy egy jármű előt­te balra kanya­ro­dok. Inten­zí­ven féke­zett és az ütkö­zés elke­rü­lé­se végett áttért a szem­köz­ti sávba, ahol egy autó­val ütkö­zött. A vét­len jármű veze­tő­je az ütkö­zés követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, csa­lád­tag­jai – köz­tük két kis­gyer­mek - súlyo­san meg­sé­rül­tek.

A vád­irat sze­rint a Pest megyé­ben élő férfi 2021. júni­us 24-én, dél­után, az 52-es számú főúton, Solt irá­nyá­ba mint­egy 70 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett pót­ko­csis teher­au­tó­já­val. Figyel­met­len­sé­ge miatt későn ész­lel­te, hogy az előt­te hala­dó jármű a balra kanya­ro­dás miatt meg­állt. Emi­att a vád­lott inten­zí­ven féke­zett és balra kor­mány­zott, ezál­tal áttért a szem­köz­ti sávba, ahol neki­üt­kö­zött a vele szem­ből sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó­nak. Az ütkö­zést köve­tő­en a sze­mély­au­tó az útpad­ka mel­let­ti füves terü­let­re sod­ró­dott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len jármű biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Mel­let­te ülő fele­sé­ge és a hátul ülő egyik kis­gyer­mek súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az autó hátsó ülé­sén, a veze­tő mögött gyer­mek­ülés­ben utazó kiseb­bik gyer­mek köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

Az ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a hely­szí­nen készül­tek.