Főoldal » Hírek » Halálosan megfenyegettek és kiraboltak egy nőt Óbudán – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val és egy 29 éves nővel szem­ben. Az elkö­ve­tők 2022 augusz­tu­sá­ban fényes nap­pal meg­tá­mad­tak és kira­bol­tak egy Óbu­dán sétá­ló nőt úgy, hogy a férfi azzal fenye­get­te meg, hogy meg­öli, ha nem enge­del­mes­ke­dik.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. augusz­tus 2-án nap­pal, a III. kerü­let­ben, a Gol­go­ta - szo­bor­cso­port­nál figyel­tek fel az egye­dül sétá­ló nőre, akit követ­tek. Ami­kor a sér­tett­hez értek, a férfi hir­te­len elé ugrott, két kéz­zel meg­ra­gad­ta a nő vál­lát, majd erő­tel­je­sen neki­szo­rí­tot­ta a köze­li kőfal­hoz, és meg­fe­nye­get­te, hogy adja oda min­den érté­két, külön­ben meg­öli. A sér­tett ekkor kivet­te a tás­ká­já­ból a mobil­te­le­fon­ját és közöl­te, hogy hívja a rend­őr­sé­get, melyet hall­va a vád­lott tovább fenye­get­te a nőt, több­ször is meg­is­mé­tel­ve, hogy meg­öli, ha nem enge­del­mes­ke­dik. Ezután egy moz­du­lat­tal kitép­te a sér­tett kezé­ből a tele­fon­ját, a vál­lá­ról pedig lerán­tot­ta a tás­ká­ját, ami­nek tar­tal­mát a föld­re borí­tot­ta, átku­tat­ta, majd kivett belő­le 66.000 forin­tot és két doboz ciga­ret­tát, amit zseb­re tett. A cse­lek­ményt a társa mind­vé­gig figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta, majd ami­kor meg­je­lent egy kutyát sétál­ta­tó nő, mind­ket­ten elfu­tot­tak a hely­szín­ről.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a táma­dó­kat rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és - a rab­lás miatt koráb­ban már bün­te­tett - fér­fi­val, mint külö­nös vissza­eső­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, míg a bün­tet­len, bűn­se­géd­ként köz­re­mű­kö­dő női tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van, a nő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A fel­vé­te­len a vád­lot­tak lát­ha­tók, ahogy köz­vet­le­nül a rab­lás után egy köze­li bolt­ban vásá­rol­nak.