Főoldal » Hírek » Halálra verték, mert megitta a pálinkájukat – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel és fér­fi­val szem­ben, akik ököl­lel, láb­bal, faléc­cel és fel­mo­só nyél­lel olyan súlyos sérü­lé­se­ket okoz­tak a sér­tett­nek, hogy rövid­del a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elvér­zett és meg­halt.

A vád­irat sze­rint a rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tó vád­lot­tak 2020. szep­tem­ber 27-én a dél­előt­ti órák­ban Sze­ge­den, a rak­part gép­ko­csi fel­haj­tó­ja alat­ti terü­le­tén tar­tóz­kod­tak és a sér­tet­tel együtt ita­loz­tak. Ami­kor a vád­lot­tak ész­lel­ték, hogy a sér­tett meg­it­ta a pálin­ká­ju­kat, fel­há­bo­rod­tak és fel­vált­va rúg­ták, tapos­ták, ököl­lel ütöt­ték, ille­tő­leg egy közel fél méte­res faléc­cel, vala­mint hegyes végű törött fém fel­mo­só­nyél­lel is bán­tal­maz­ták.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en a sér­tet­tet hát­ra­hagy­va a hely­szín­ről eltá­voz­tak. A fér­fi­ra dél­után 1 óra körü­li idő­ben talál­tak rá a rak­par­ton sétá­ló járó­ke­lők, akik érte­sí­tet­ték a men­tő­szol­gá­la­tot. Az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban levő sér­tett­nél a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos mér­té­kű volt a vér­vesz­tés, hogy a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re még aznap éle­tét vesz­tet­te.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.