Főoldal » Hírek » Halálra verték szállásadójukat – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dott a bün­te­tő­el­já­rás azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik kegyet­le­nül bán­tal­maz­ták a házá­ba befo­ga­dó áldo­za­tu­kat.

A Zala megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lot­tak élet­tár­sak, akik közül a sér­tett a nőt 2018-ban, majd a bör­tön­ből sza­ba­du­ló élet­tár­sát 2020 janu­ár­já­ban házá­ba fogad­ta. Utób­bi sza­ba­du­lá­sát köve­tő hónap egyik nap­ján az élet­tár­sak és a sér­tett nap­köz­ben isme­rő­se­ik­kel ita­loz­tak, majd az esti órák­ban össze­vesz­tek. A szó­vál­tás erő­szak­ba tor­kollt, amely­nek során az elkö­ve­tők a sér­tet­tet test­szer­te ütle­gel­ték és a fejét rug­dos­ták. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak más­nap haj­nal­ban - miu­tán az egyi­kük a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­se cél­já­ból a holt­test köré ruha­ne­mű­ket helye­zett el, ami­ket meg­gyúj­tott - a házat elhagy­ták.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a fér­fit 20 év, a nőt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te.

A véde­lem az íté­let ellen fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülést - az igaz­ság­ügyi orvos­szak­ér­tő meg­hall­ga­tá­sa cél­já­ból - 2022. júli­u­sá­ra tár­gya­lás­ra elna­pol­ta.