Főoldal » Hírek » Hamis cipőket foglaltak le a jövedéki ellenőrök- eljárás megszüntetése tevékeny megbánás miatt- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

Az ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség meg­szün­tet­te az eljá­rást azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban 350.000 Ft-ot fize­tett meg az olta­lom jogo­sult­já­nak.

A hatá­ro­zat sze­rint az elkö­ve­tő egy ácsi üzlet­ben véd­jegy­ol­ta­lom alatt álló már­kás áru­kat for­gal­ma­zott. Az adó­ha­tó­ság jöve­dé­ki ellen­őr­zést vég­zett az üzlet­ben 2019. ápri­lis 10-én.

Az ellen­őrök 22 pár olyan cipőt talál­tak, ame­lyek a véd­jegy­jo­go­sult enge­dé­lye nél­kül készí­tett hami­sít­vá­nyok. A  sér­tet­tet  össze­sen 769.744 Ft vagyo­ni hát­rány érte.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban az elkö­ve­tő és a sér­tett kép­vi­se­lő­je meg­ál­la­po­dott a jóvá­té­tel­ben, ennek alap­ján az elkö­ve­tő 350.000 Ft-ot fize­tett a véd­jegy­jo­go­sult­nak, ezért az ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te.

A bün­te­tő­jo­gi ren­del­ke­zé­sek sze­rint nem bün­tet­he­tő, aki a szel­le­mi tulaj­don­jog elle­ni vét­ség elkö­ve­té­sét a vád­eme­lé­sig beis­mer­te, és köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá­tet­te.