Főoldal » Egyéb kategória » Hamis euróval fizetett a szálláshelyeken – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki rövid időn belül két alka­lom­mal is hamis 500 eurós­sal fize­tett.

A gyanú sze­rint a férfi előbb 2020. janu­ár 10. nap­ján egy sze­ge­di, majd janu­ár 12. nap­ján egy móra­hal­mi szál­lás­he­lyen fog­lalt szo­bát. A sze­ge­di szál­lás­he­lyen tör­té­nő szo­ba­fog­la­lás során hamis 500 eurós­sal fize­tett, a vissza­já­rót euró­ban, ille­tő­leg forint­ban kérte. Ezután azon­ban a szo­bát már nem fog­lal­ta el, hanem a vissza­já­ró pénzt átvet­te és elhagy­ta a hely­színt. Cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 124.000.-Ft kárt oko­zott.

Két nap múlva Móra­hal­mon fog­lalt szo­bát, ahol szin­tén egy hamis 500 eurós­sal pró­bált meg fizet­ni, a recep­ci­ós­nak gya­nús lett, hogy a férfi csak a vissza­já­ró pénz átvé­te­le után akar­ta a beje­len­tő lapot kitöl­te­ni, ezért az átvett 500 eurót job­ban meg­néz­ve ész­lel­te, hogy az hamis. A recep­ci­ós ezután vissza­ad­ta a bank­je­gyet a fér­fi­nak, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A beje­len­tés után a rend­őrök rövid időn belül a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben intéz­ked­tek, aki miu­tán meg­lát­tam a rend­őrö­ket, meg­pró­bált elfut­ni. A gyanú sze­rint a férfi az 500 eurós bank­je­gye­ket egy fény­má­so­ló­sza­lon­ban nyom­tat­ta. Az elfo­gá­sát köve­tő­en továb­bi hamis­gya­nús bank­je­gye­ket is lefog­lal­tak tőle.

A pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben indult nyo­mo­zás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. Az ügyész­ség sze­rint mind­ezt meg­ala­poz­za a gya­nú­sí­tott­nak a rend­őri intéz­ke­dés során tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa, vala­mint az a tény, hogy már öt alka­lom­mal állt bíró­ság előtt, cse­lek­mé­nyét több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, rövid­del koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből tör­té­nő sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dön­te­ni.