Főoldal » Hírek » Hamis pénztárbizonylatokat és támogatási szerződéseket íratott alá beosztottjaival egy polgármester – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás, csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy Bács-Kiskun vár­me­gyei nagy­köz­ség koráb­bi pol­gár­mes­te­ré­vel szem­ben. Az elkö­ve­tő az önkor­mány­zat házi­pénz­tá­rá­ból a saját és a beosz­tott­jai nevé­ben magán­cél­ra jogo­su­lat­la­nul úgy vett fel rend­sze­re­sen össze­ge­ket, hogy azok­ról az állá­su­kat féltő dol­go­zó­i­val valót­lan tar­tal­mú pénz­tár­bi­zony­la­to­kat állít­ta­tott ki. Azért, hogy utóbb ne kell­jen az átvett közel 3 mil­lió forint­tal elszá­mol­nia, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tá­sok­ról hamis szer­ző­dé­se­ket is gyár­tott.

A vád­irat sze­rint a 2019-ig egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki nagy­köz­ség pol­gár­mes­te­re­ként dol­go­zó vád­lott meg­kér­te egy koráb­bi beosz­tott­ját, hogy vál­lal­ja el egy újon­nan lét­re­ho­zan­dó egye­sü­let elnö­ki poszt­ját, egy­út­tal közel más­fél mil­lió forint vissza­té­rí­ten­dő támo­ga­tást helye­zett kilá­tás­ba az egye­sü­let részé­re. A vád­lott­nak azon­ban tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban egye­sü­let lét­re­ho­zá­sa, célja kizá­ró­lag a támo­ga­tás össze­gé­nek meg­szer­zé­se volt. A pol­gár­mes­ter ezután a beosz­tott­ja tudo­má­sa nél­kül 2017 év végén az önkor­mány­zat házi­pénz­tá­rá­ból a létre sem hozott egye­sü­let nevé­ben hamis támo­ga­tá­si szer­ző­dés alap­ján 1.450.000 forin­tot fel­vett. Mind­er­re akkor derült fény, ami­kor 2019-ben a nagy­köz­ség újon­nan meg­vá­lasz­tott pol­gár­mes­te­re ész­lel­te, hogy a támo­ga­tá­si össze­get nem fizet­ték vissza határ­idő­ben az önkor­mány­zat­nak. A vád­lott ekkor az elszá­mo­lás elma­ra­dá­sát és a vissza­fi­ze­tés későb­bi lejár­tát egy vissza­dá­tu­mo­zott támo­ga­tá­si szer­ző­dés módo­sí­tás­sal akar­ta iga­zol­ni. Végül a kicsalt össze­get vissza­fi­zet­te.

A vád­lott emel­lett úgy vett fel rend­sze­re­sen elő­le­ge­ket az önkor­mány­zat házi­pénz­tá­rá­ból, hogy azok­ról az állá­su­kat féltő pénz­tá­ro­sa­i­val és beosz­tott­ja­i­val hamis pénz­tár­bi­zony­la­to­kat íra­tott alá azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha a raj­tuk sze­rep­lő össze­ge­ket ők vet­ték volna fel. Mivel az elő­le­gek­kel 30 napon belül el kel­lett szá­mol­ni, a vád­lott vissza­fi­ze­tés és tény­le­ges pénz­moz­gás nél­kül újabb bizony­la­to­kat íra­tott alá a beosz­tott­ja­i­val. Mivel a pol­gár­mes­ter a 2017-től jogo­su­lat­la­nul fel­vett össze­sen 2.850.000 forint elő­leg­gel nem tudott elszá­mol­ni, utóbb valót­lan tar­tal­mú támo­ga­tá­si szer­ző­dé­sek­kel igye­ke­zett iga­zol­ni a hiány­zó össze­gek kifi­ze­té­sé­nek jog­sze­rű­sé­gét. Ennek érde­ké­ben a pénz­tá­ro­sát rávet­te arra, hogy az állí­tó­la­gos támo­ga­tás ked­vez­mé­nye­zet­tek részé­re tör­té­nő kifi­ze­té­sé­ről hamis kiadá­si bizony­la­tot állít­son ki. A vád­lott utóbb a hiány­zó össze­get a man­dá­tu­má­nak lejár­tát köve­tő­en két rész­let­ben szin­tén vissza­fi­zet­te az önkor­mány­zat házi­pénz­tá­rá­ba.

Az ügyész­ség a nőt csa­lás és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint több­rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.