Főoldal » Hírek » Hamis vád vétsége miatt felelhet a testvére adatait bediktáló férfi – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­igaz­ga­tá­si bír­ság­gal súj­tan­dó sza­bály­sze­gés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be rend­őri ellen­őr­zés köz­ben, ezért a biz­ton­sá­gi öv hasz­ná­la­tá­nak elmu­lasz­tá­sa miat­ti sza­bály­sze­gés miatt a test­vé­ré­vel szem­ben szab­tak ki köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­got.

A vád­irat sze­rint a rend­őr­jár­őrök 2020. júli­us 20-án, az esti órák­ban, Nyer­ge­súj­fa­lun, a Kos­suth Lajos úton egy sze­mély­gép­ko­csit ellen­őriz­tek, uta­sa­it iga­zol­tat­ták. Az uta­sok az ada­ta­i­kat bedik­tál­ták, a jár­őrök azo­kat a  köz­pon­ti lekér­de­ző rend­sze­ren keresz­tül ellen­őriz­ték. Az egyik utas, az elkö­ve­tő, azt hitte, hogy egy koráb­bi eljá­rás során részé­re kisza­bott és kifi­zet­ni elmu­lasz­tott pénz­bün­te­tés miatt körö­zik, ezért saját ada­tai helyett test­vé­re valós ada­ta­it dik­tál­ta be.

Mivel az elkö­ve­tő nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet, ezért  10.000,- Ft köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­got sza­bott ki a rend­őr­jár­őr, amely a hely­szí­nen jog­erős­sé vált, mivel a férfi a sza­bály­sze­gés tényét nem vitat­ta.

Az ellen­őr­zést köve­tő egy hét múlva a köz­igaz­ga­tá­si bír­sá­got kisza­bó rend­őr­jár­őr a vád­lott test­vé­ré­vel szem­ben intéz­ke­dett, eköz­ben álla­pí­tot­ta meg, hogy a bír­sá­go­lás­ra okot adó sza­bály­sze­gést nem a meg­bír­sá­golt sze­mély követ­te el.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben, pénz­bün­te­tést szab­jon ki.