Főoldal » Hírek » Három felfüggesztett szabadságvesztés sem tartotta vissza az ittas vezetőt- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal az 55 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki koráb­bi bün­te­té­sei elle­né­re is itta­san ült a volán­hoz Ság­vá­ron.

A vád­lott az elmúlt idő­szak­ban soro­za­to­san itta­san veze­tett, ezért őt a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság 2018 decem­be­ré­ben, a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság pedig 2019 feb­ru­ár­já­ban és júni­u­sá­ban egy­aránt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te úgy, hogy min­den ügy­ben 4-4 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A vád­lott nem törőd­ve azzal, hogy három­szo­ro­san is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés hatá­lya alatt áll, 2020 ápri­li­sá­ban -miu­tán sört és pálin­kát fogyasztott-  megint itta­san ült volán­hoz Ság­vá­ron. A sió­fo­ki rend­őrök azon­ban nem sok­kal az elin­du­lá­sa után köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, majd vér- és vize­let­min­ta vétel­re a Sió­fo­ki Kór­ház­ba vit­ték. A vizs­gá­lat ered­mé­nye sze­rint a vád­lott súlyos fok­ban ittas volt a veze­tés során.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a három fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés elren­de­lé­sé­re is.