Főoldal » Hírek » Három ingatlanból 11 millió forintot vittek el – a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki tár­sá­val három külön­bö­ző cég ingat­la­ná­ból 11.000.000 Ft-ot tulaj­do­ní­tott el.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2020 ápri­li­sá­ban és máju­sá­ban a férfi nőis­me­rő­sé­vel együtt két ingat­lan­ra úgy ment be, hogy betör­te az abla­kot, illet­ve befe­szí­tet­te az ajtót. A har­ma­dik ingat­lan­ra pedig úgy jutott be, hogy fel­tol­ta a garázs­ka­put. A cégek épü­le­te­i­ből össze­sen mint­egy 11.000.000 Ft-ot vit­tek el.

A gya­nú­sí­tott és társa meg­kí­sé­relt továb­bi két cég ingat­la­ná­ra is bemen­ni, de meg­szól­tat a riasz­tó és nem tud­ták kinyit­ni az ajtót sem, ezért elmen­tek a hely­szín­ről.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, elle­ne jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban rész­ben hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt. Cse­lek­mé­nyét rövid időn belül, soro­zat jel­leg­gel követ­te el, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zik, ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, tekin­te­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát 2021. ápri­lis 10-ig elren­del­te.