Főoldal » Hírek » Háromszázmillióval rövidítették meg a bankokat – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kilenc sze­mély ellen emelt vádat, akik négy pénz­in­té­zet­től több mint 300 mil­lió forin­tot csal­tak ki.

A vád­irat sze­rint a kilenc meg­vá­dolt sze­mély­ből ket­ten vol­tak értel­mi szer­zői és érde­mi lebo­nyo­lí­tói a csa­lá­sok­nak. Egyi­kük hitel­köz­ve­tí­tő­ként dol­go­zott, így sze­mé­lyes kap­cso­la­ta is volt külön­bö­ző pénz­in­té­ze­tek­kel. A többi hét vád­lott cége­ik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel járult hozzá a cse­lek­mé­nyek­hez, ame­lye­kért pénzt kap­tak.

A cse­lek­mé­nyek lénye­ge az volt, hogy a vádlott-társak cége­i­nél fik­tív tranz­ak­ci­ók­kal tekin­té­lyes szám­la­for­gal­mat gene­rál­tak. Ezzel elér­ték, hogy a cége­ket jelen­tős gaz­da­sá­gi sze­rep­lő­ként állít­sák be. Ezután ban­kok­nál – a pénz­ügyi hely­ze­tet ilyen módon meg­ha­mi­sí­tott ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val – sike­rült nagy össze­gű, ked­vez­mé­nyes, vál­lal­ko­zá­so­kat támo­ga­tó hite­le­ket fel­ven­ni­ük, ame­lye­ket azután nem fizet­tek vissza.

Az elkö­ve­tők a maga­tar­tá­suk­kal négy pénz­in­té­zet­nek össze­sen majd­nem 310 mil­lió forint kárt okoz­tak. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gaz­da­ság­vé­del­mi Osz­tá­lya által nyo­mo­zott ügy­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen.