Főoldal » Egyéb kategória » Hasba rúgta gyermekét egy verőcei asszony

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy kirán­du­lá­son hasba rúgta gyer­me­két.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy verő­cei nő fia­ta­labb korá­ban ver­seny­sze­rű­en űzött egy küz­dő­spor­tot. Éve­ken keresz­tül egye­dül nevel­te a kis­fi­át, a bűn­ügy sér­tett­jét.

2013-ban új kap­cso­la­tot léte­sí­tett, élet­tár­sá­val öt gyer­me­ket nevel­tek: a férfi három, a nő egy gyer­me­két és közös gyer­me­kü­ket. A közös gyer­mek meg­szü­le­té­sét köve­tő­en a vád­lott egyre keve­sebb figyel­met for­dí­tott a saját kis­fi­á­ra. Vele hideg, eluta­sí­tó volt, a gyer­mek fegyel­me­zet­len­sé­gé­re düh­ki­tö­rés­sel vála­szolt, néha meg­rán­gat­ta, ellök­te. A vád­lott a sér­tet­tet 2015-ben rend­sze­re­sen elha­nya­golt álla­pot­ban vitte az óvo­dá­ba. A kis­fiú mos­dat­lan, fésü­let­len volt, nem az idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő vagy a mére­té­hez illő ruhá­za­tot viselt.

A vád­lott és csa­lád­ja 2015 októ­be­ré­ben a Szentendrei-sziget észa­ki részén talál­ha­tó „szi­get­spicc­re” kirán­dult. Ebéd köz­ben a kis­fiú vélet­le­nül több­ször kibo­rí­tot­ta az ételt és meg­pró­bál­ta a fűben elrej­te­ni. A vád­lott ezt ész­re­vet­te, dühbe gurult és az egyik lábá­val nagy erő­vel meg­rúg­ta a sér­tett hasá­nak bal olda­lát.

A nap folya­mán a gyer­mek egyre rosszab­bul lett, ezért más­nap kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se kelet­ke­zett, a lépe elsza­kadt.

A tör­tén­te­ket köve­tő­en a gyer­mek a nagy­szü­lő gon­do­zá­sá­ba került, a főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sé­re tett indít­ványt.

A Pest Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a nőt.