Főoldal » Hírek » Hasított tűzifával ütötte meg élettársa fejét egy férfi- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hosszabb időn keresz­tül több­ször is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát egy Nóg­rád megyei férfi, ezért letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lés­re tett indít­ványt a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség.

A férfi és a sér­tett 2013 óta él élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen, a nő tulaj­do­ná­ban lévő ház­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018. évtől ita­lo­zó élet­mód­ja miatt egyre dur­váb­ban visel­ke­dett élet­tár­sá­val szem­ben, gyak­ran bán­tal­maz­ta őt, ami miatt bün­te­tő­el­já­rás is indult elle­ne, ahol a bíró­ság nyolc hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban egy évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A pró­ba­idő letel­tét köve­tő­en azon­ban a gya­nú­sí­tott ismé­tel­ten agresszív­vá vált és újra bán­tal­maz­ni kezd­te az asszonyt. 2020 janu­ár­já­tól a bán­tal­ma­zá­sok rend­sze­res­sé vál­tak, melyek során a férfi a lakás­ban az élet­tár­sát ököl­lel verte, egy alka­lom­mal pedig egy hasí­tott tűzi­fá­val ütöt­te meg a fejét. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett könnyebb, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban az elkö­ve­tés mód­já­ra tekin­tet­tel a tény­le­ges­nél súlyo­sabb sérü­lé­sek is kelet­kez­het­tek volna, melyek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszön­he­tő.

A férfi cse­lek­mé­nye kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A bíró­ság koráb­ban már két­szer is meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el vele szem­ben, ame­lyet  ő meg­sze­gett, ezért a bíró­ság 2020 feb­ru­ár­já­ban hat­van nap elzá­rás­ra bün­tet­te.

Ennek letöl­té­sét köve­tő­en azon­ban élet­tár­sa sérel­mé­re a gya­nú­sí­tott újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság mind­ezen körül­mény­re tekin­tet­tel az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.