Főoldal » Hírek » Határozott sértettek akadályozták meg a rablásokat — vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen emelt vádat, aki egy­más után két üzle­tet pró­bált meg kira­bol­ni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy éles lőfegy­ver­re hason­lí­tó gáz-riasztó fegy­vert vett magá­hoz 2020. júli­us 17-én.

Ezután bement az egyik pomá­zi lot­tó­zó­ba, majd a fegy­vert az eladó­ra fogva a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. Ezt az eladó több­ször is hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta.

Miu­tán a sér­tett a szom­szé­dos üzlet­ből kilé­pő két sze­mély felé kiál­tott, az elkö­ve­tő meg­ijedt és elme­ne­kült.

A férfi azon­ban nem tett le pénz­szer­zé­si szán­dé­ká­ról, így rög­tön ezután betért egy szin­tén pomá­zi kínai üzlet­be, ahol az előb­bi­ek­hez hason­ló­an pénzt köve­telt a fegy­ver­rel az eladó­tól.

Itt azon­ban még hatá­ro­zot­tabb fel­lé­pés­sel talál­ko­zott. A sér­tett dula­kod­ni kez­dett vele és még a fegy­ve­rét is elvet­te.

Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tőt a hely­szín­re érke­ző pomá­zi kör­ze­ti meg­bí­zott az egyik köze­li busz­meg­ál­ló­ban fogta el.

Az ügy­ben két rend­be­li fel­fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt emelt vádat a Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sa­kor a rend­őr­ség által készí­tett fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-menekulhetett-0