Főoldal » Hírek » Hátba szúrta a férjét – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tás után hátba szúr­ta a fér­jét.

A vád sze­rint a vád­lott és férje 1995 óta éltek együtt egy Komárom-Esztergom megyei köz­ség­ben lévő ott­ho­nuk­ban. A férfi mun­ka­vi­szony­ban nem állt és ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, mely miatt közte és a vád­lott között gya­ko­ri­ak vol­tak a viták. A vád­lott és férje 2020. júli­us 31-én az ott­ho­nuk­ban tar­tóz­kod­tak, ahol a sér­tett egész nap ita­lo­zott. Ezen a napon 17 óra körül vitat­koz­ni kezd­tek, a férj kiment a ház­ból, a vád­lott kés­sel a kezé­ben utána ment az udvar­ra és ott a fal­lal szem­ben, neki hát­tal álló sér­tett mögé lépett, majd jobb kezé­vel, felül­ről lefe­lé irá­nyu­ló nagy erejű moz­du­lat­tal bele­szúr­ta a kést a sér­tett hátá­nak bal olda­lá­ba.

A szú­rást köve­tő­en a vád­lott kihúz­ta a kést a sér­tett hátá­ból, a kést vissza­vit­te a házba és betet­te a moso­ga­tó­ba. A sér­tett bement a vád­lott után a házba, a sebe vér­zett és ezt látva a vád­lott, annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett sérü­lé­sei ellá­tás­ra kerül­je­nek, érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot és meg­pró­bál­ta csil­la­pí­ta­ni a vér­zé­sét. A kiér­ke­ző men­tő­szol­gá­lat kór­ház­ba szál­lí­tot­ta a sér­tet­tet.

A sér­tett a vád­lott szú­rá­sa követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.