Főoldal » Egyéb kategória » Hazatérne, de nem tud, mert halottnak van nyilvánítva

A Pest Megyei Főügyész­ség­re szo­kat­lan meg­ke­re­sés érke­zett. Az Egye­sült Álla­mok­ból egy holt­nak nyil­vá­ní­tott sze­mély ügyé­ben for­dul­tak az ügyész­ség­hez.

Az idős, beteg férfi ügyé­ben az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ból, Mia­mi­ból for­dul­tak a Pest Megyei Főügyész­ség­hez. A férfi útle­vél­ké­rel­met ter­jesz­tett elő, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy nem kap­hat, mert Magyar­or­szá­gon holt­nak van nyil­vá­nít­va.

A fér­fit 1987-ben a Ceg­lé­di Váro­si Bíró­ság nyil­vá­ní­tot­ta holt­tá. A bíró­ság akkor azért dön­tött így, mert akko­ri­ban a fér­fi­ról csak annyit tud­tak, hogy koráb­ban kül­föld­re távo­zott, de azután sem hol­lé­té­ről, sem élet­ben lété­ről sem­mi­lyen infor­má­ció nem állt ren­del­ke­zés­re. A férfi azon­ban nem halt meg, az Egye­sült Álla­mok­ban, Flo­ri­dá­ban tele­pe­dett le.

A magyar állam­pol­gár férfi súlyos beteg lett, és még egy­szer haza akar térni Magyar­or­szág­ra, azon­ban Ame­ri­ká­ban az útle­vél kérel­mét eluta­sí­tot­ták, mivel elhunyt sze­mély­ként van nyil­ván­tart­va. A férfi a kon­zu­lá­tu­son keresz­tül a Pest Megyei Főügyész­ség­től kért segít­sé­get. Az ügyész­ség a férfi érde­ké­ben rög­tön fel­lé­pett, és a rend­kí­vü­li körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel soron kívül kez­de­mé­nyez­te a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság­nál a holt­nak nyil­vá­ní­tás­ról szóló bírói dön­tés hatály­ta­la­ní­tá­sát.