Főoldal » Hírek » Hét gyermeklánnyal kezdett ki a neten – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki netes cse­ve­gő­fe­lü­le­te­ken több kis­ko­rú lányt vett rá arra, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­ze­nek, miköz­ben ő nézi őket.

A vád­irat sze­rint a huszas évei köze­pén járó elkö­ve­tő több fel­hasz­ná­ló­név­vel is regiszt­rált közös­sé­gi olda­lak­ra, majd cse­ve­gő­al­kal­ma­zá­sok segít­sé­gé­vel vette fel a kap­cso­la­tot a – kilenc és tizen­öt éves kor közöt­ti – sér­tett lányok­kal.

Miu­tán a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött, rávet­te őket arra, hogy küld­je­nek neki intim test­ré­sze­ik­ről mezí­te­len képe­ket.

Ezután rávet­te őket arra is, hogy végez­nek külön­bö­ző sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket, ame­lye­ket ő vide­o­cha­ten végig­néz­het. Amely gyer­mek erre nem volt elő­ször haj­lan­dó, azt meg­zsa­rol­ta azzal, hogy a koráb­ban elkül­dött képe­it külön­bö­ző közös­sé­gi olda­la­kon elér­he­tő­vé teszi a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra.

Emel­lett az elkö­ve­tő asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pén, lap­top­ján és mobil­te­le­fon­ján leg­alább huszon­két – be nem azo­no­sít­ha­tó – kis­ko­rú sér­tett­ről talál­tak por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket az eljá­rás során.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által nyo­mo­zott ügy­ben a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li sze­xu­á­lis vissza­élés, minő­sí­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.