Főoldal » Hírek » Hétfőn érték tetten, csütörtökön már bíróság elé állították-a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye egy szerb embercsempész bíróság elé állításáról

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit hét­főn tet­ten értek Sima­ság köze­lé­ben, amint kilenc szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy jog­el­le­ne­sen lép­jék át a magyar-osztrák állam­ha­tárt.

A vád sze­rint a vád­lott szer­bi­ai lakó­he­lyén vál­lal­ko­zott arra, hogy 1800 euró elle­né­ben átszál­lít több, a szerb-magyar állam­ha­tárt jog­el­le­ne­sen átlé­pő kül­föl­dit Magyar­or­szá­gon az oszt­rák hatá­rig.

A vád­lott 2021. janu­ár 11-én haj­nal­ban indult Szer­bi­á­ból, azzal a gép­ko­csi­val, amit a meg­bí­zó­ja bocsá­tott a ren­del­ke­zé­sé­re az ember­csem­pé­szés cél­já­ból.

A vád­lott Rösz­ké­nél lépte át a szerb-magyar határt, majd rövi­de­sen talál­ko­zott a kap­cso­lat­tar­tó sze­méllyel, aki­től kapott egy mobil­te­le­font. A vád­lott ezen a tele­fo­non, az egyik nép­sze­rű alkal­ma­zá­son kül­dött üze­net­ből érte­sült arról, hogy hol kell fel­ven­nie az idő­köz­ben isme­ret­len sze­mé­lyek segít­sé­gé­vel, a határ­át­ke­lő állo­má­so­kat kike­rül­ve, sze­mé­lyes okmá­nyok nél­kül Magyar­or­szág­ra beju­tott kilenc fér­fit.

A vád­lott elin­dult az ille­gá­lis beván­dor­lók­kal az idő­köz­ben ugyan­csak tele­fo­non közölt útvo­na­lat követ­ve a magyar-osztrák határ felé.

A rend­őr­ség köz­úti ellen­őr­zés alá vonta a vád­lot­tat Sima­ság köze­lé­ben, az M86-os autó­úton, és meg­ta­lál­ta a gép­ko­csi­ban rész­ben a cso­mag­tar­tó­ban utazó kül­föl­di sze­mé­lye­ket.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és négy évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készül­tek