Főoldal » Hírek » Hitelkártyájának elvesztését színlelve csalt – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki hitel­kár­tya vissza­élés beje­len­té­sé­vel csap­ta be a pénz­in­té­ze­tet.

A férfi 2019 decem­be­ré­ben 890.000,-Ft keret­össze­gű hitel­kár­tya szer­ző­dést kötött egy pénz­in­té­zet­tel, majd miu­tán a bank a hitel­kár­tyát kiküld­te részé­re, azt akti­vál­ta.

A vád­lott négy nap alatt több, mint 500.000,-Ft érték­ben külön­bö­ző vásár­lá­so­kat bonyo­lí­tott le, majd néhány nap eltel­té­vel panaszt tett a pénz­in­té­zet­nél, hogy hitel­kár­tyá­ját elvesz­tet­te, és azzal isme­ret­len sze­mély haj­tott végre tranz­ak­ci­ó­kat.

A pénz­in­té­zet a panaszt kivizs­gál­ta, majd az összes vásár­lást jóvá­ír­ta a vád­lott hitel­szám­lá­ján.

A vád­lott a ban­kot a beje­len­té­sé­vel meg­té­vesz­tet­te, ugyan­is a vásár­lá­so­kat tény­le­ge­sen ő haj­tot­ta végre, így több mint 500.000,-Ft kárt oko­zott a sér­tett­nek, mely kár nem térült meg.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.