Főoldal » Egyéb kategória » Hokedlivel vakította meg a védekezésre képtelen ivócimboráját

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 máju­sá­ban egy Kis­kun­ha­las­hoz köze­li köz­ség­ben közös ita­lo­zás után egy hoked­li­vel úgy meg­ver­te véde­ke­zés­re kép­te­len barát­ját, hogy egyik sze­mé­re meg­va­kult.

A vád­irat sze­rint a vád­lott mint­egy három - négy éve ismer­te meg az ügy sér­tett­jét, aki­vel bará­ti kap­cso­lat­ba került. A vád­lott 2019. május 18-án reg­gel egy Kis­kun­ha­las­hoz köze­li köz­ség­ben egy kocs­má­ban italo­zott a sér­tet­tel, majd a sér­tett mint­egy más­fél óra után haza­ment.

A vádlott kilenc óra körül erő­sen itta­san a sér­tett lakó­he­lyé­re ment. A ház­ban ezután egy jelen­ték­te­len nézet­el­té­rés miatt a vád­lott felkapta a kony­há­ban lévő hoked­lit és azzal négyszer-ötször nagy erő­vel ivó­cim­bo­rá­ja fejé­re ütött. A sér­tett a keze­it maga elé tart­va meg­pró­bált véde­kez­ni, majd a lakás­ból kime­ne­kül­ve igye­ke­zett segít­sé­get hívni. Eköz­ben az utána lépő vád­lott a bejá­ra­ti ajtó előtt lévő udva­ri lép­cső­ről lelök­te őt, ami­től a sér­tett a föld­re esett, a vád­lott pedig elhagy­ta a hely­színt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején több repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, a bal szem­go­lyó­ján is zúzó­dás kelet­ke­zett, ami­től erre a sze­mé­re tel­je­sen és vég­le­ge­sen meg­va­kult. A sér­tett férfi a hosszabb ideje tartó ita­lo­zó élet­mód­ja és beteg­sé­gei miatt az erő­sza­kos táma­dás­sal szem­ben nem volt képes meg­vé­de­ni magát.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okoz­va elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.