Főoldal » Archív » Honosítási eljárásokkal kapcsolatos korrupciós bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult bűn­ügy­nek össze­sen 16 vád­lott­ja van; a hono­sí­tá­si kérel­me­ket inté­ző két kor­mány­tiszt­vi­se­lő, a köz­ve­tí­tők és a kérel­me­ket benyúj­tó kül­föl­di állam­pol­gá­rok.

A vád­irat sze­rint az első- és másod­ren­dű vád­lot­tak - egy péce­li és egy buda­pes­ti nő -  a vád­be­li idő­szak­ban kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként tel­je­sí­tet­tek szol­gá­la­tot a Beván­dor­lá­si és Állam­pol­gár­sá­gi Hiva­tal egyik buda­pes­ti kiren­delt­sé­gén. Fel­ada­ta­ik közé tar­to­zott egye­bek mel­lett a hono­sí­tá­si kérel­mek átvé­te­le és nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­ben való rög­zí­té­se.

A tiszt­sé­gük­ből adó­dó­an hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő két vád­lott 2014 janu­ár­ja és 2015 már­ci­u­sa között olyan kül­föl­di állam­pol­gá­rok egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si kérel­me­it is befo­gad­ta, akik a magyar nyel­vet nem értet­ték és nem beszél­ték, ezál­tal a tör­vé­nyi fel­té­te­lek­nek nem felel­tek meg. A vád­lot­tak azért iga­zol­ták valót­la­nul a magyar nyelv isme­re­tét – az első­ren­dű vád­lott két eset­ben anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be -, hogy ezek a kül­föl­di állam­pol­gá­rok jogo­su­lat­la­nul meg­sze­rez­hes­sék a magyar állam­pol­gár­sá­got.

A vád­irat sze­rint három vád­lott tár­suk - akik az első­ren­dű vád­lott isme­rő­sei vol­tak - köz­ve­tí­tői sze­re­pet töl­töt­tek be; üzlet­sze­rű­en azzal fog­lal­koz­tak, hogy az álta­luk is tudot­tan magyar nyelv­tu­dás­sal nem ren­del­ke­ző  - ezál­tal tör­vé­nyi fel­té­te­lek­nek meg nem fele­lő - kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak az első­ren­dű vád­lot­ton keresz­tül magyar állam­pol­gár­sá­got intéz­tek.

A fent emlí­tet­tek sze­rint, két eset­ben volt olyan, ami­kor a köz­ve­tí­tők pénzt is kér­tek az állam­pol­gár­ság inté­zé­sé­ért a kül­föl­di sze­mé­lyek­től, akik­kel egy­ide­jű­leg közöl­ték azt is, hogy a vesz­te­ge­té­si pénz egy részét az állam­pol­gár­sá­gi ügy­in­té­ző – az első­ren­dű vád­lott – kapja.

A rend­őrök az első­ren­dű vád­lot­tat 2015. már­ci­us 18-án egy pénz­át­adás alkal­má­val tet­ten­ér­ték és elfog­ták.

A másod­ren­dű vád­lott - azért, hogy a tár­sá­val szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rást meg­hi­ú­sít­sa - más­nap reg­gel mun­ka­kez­dés­kor az irat­meg­sem­mi­sí­tő­ben több, az első­ren­dű vád­lott által inté­zett hono­sí­tá­si kére­lem­mel kap­cso­la­tos okira­tot meg­sem­mi­sí­tett.

A vád­lot­tak a vád sze­rint össze­sen 10 kül­föl­di - köz­tük szerb, ukrán és orosz - állam­pol­gár egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si ügyé­ben jár­tak el jog­el­le­ne­sen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben több rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés, vala­mint hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra.