Főoldal » Hírek » Idős asszonyt csapott be – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly ősszel csa­pot be egy idős sér­tet­tet és oko­zott neki több, mint 150.000 Ft-os kárt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber 19-én meg­je­lent a sér­tett háza előtt, ahová a 78 éves, súlyos beteg­ség­ben szen­ve­dő sér­tett éppen sétá­já­ból ért vissza. A sér­tett előtt valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy nyer­tes­ként sor­sol­ták ki őt egy nye­re­mény játé­kon, így most 250.000 Ft helyett jóval jutá­nyo­sabb, 180.000 Ft-os áron vásá­rol­hat meg egy ágynemű-garnitúrát és egy ágy­me­le­gí­tőt, melyek­hez aján­dék­ba egy továb­bi ágynemű-szett is jár.

A nő a sér­tett meg­győ­zé­se érde­ké­ben valót­la­nul állí­tot­ta azt is, hogy a ter­mé­kek külön­fé­le beteg­sé­gek keze­lé­sé­re alkal­ma­sak, immun­erő­sí­tő hatá­suk van, illet­ve hogy az ágy­me­le­gí­tő masszí­ro­zó funk­ci­ó­val is ren­del­ke­zik.

Az idős asszonyt a vád­lott még egy köze­li bank­fi­ók­ba is elfu­va­roz­ta, ahol a sér­tett a szám­lá­já­ról levet­te és neki átad­ta a 180.000 Ft-os vétel­árat. A cse­ré­be a sér­tett­nek adott ter­mé­kek azon­ban csu­pán 28.000 Ft-ot értek.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.