Főoldal » Hírek » Idős, beteg asszonyt rabolt ki két férfi – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik kará­csony előtt vet­ték el erő­szak­kal a sér­tett éksze­re­it.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2021. decem­ber 23. nap­ján, este meg­szó­lí­tot­ták a sze­ge­di kör­töl­té­sen sétá­ló sér­tet­tet. A vád­lot­tak beszél­ge­tést kez­de­mé­nyez­tek az idős, nehe­zen járó, náluk sok­kal gyen­gébb fizi­ku­mú sér­tet­tel, mely­nek során egyi­kük az asszony mögé került, majd föld­re rán­tot­ta. Amíg az egyik férfi az ellen­ál­ló sér­tet­tet lefog­ta, szá­ját befog­ta, és a föld­re szo­rí­tot­ta, addig társa kivet­te a sér­tett arany fül­be­va­ló­it, illet­ve az ujja­i­ról egye­sé­vel kife­sze­get­ve lehúz­ták a gyű­rű­jét.

A táma­dók a sér­tett­nek zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint 8 napon túl gyó­gyu­ló ujj­tö­rést okoz­tak.

A két férfi 145 ezer forint érté­kű éksze­re­ket vett el, ami­ket a rend­őrök lefog­lal­tak és a sér­tett­nek vissza­ad­tak.

A járá­si ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­ta­kat minő­sí­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség indít­ványt tett a vád­ira­tá­ban arra is, hogy amennyi­ben a fér­fi­ak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­get a vád­dal egye­ző­en beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, akkor velük szem­ben a bíró­ság 10, illet­ve 9 év fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki.

A letar­tóz­ta­tás­ban levő elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.