Főoldal » Archív » Időseket kifosztó személyek letartóztatása Győrben

A Győr-Mosson-Sopron Megyei Főügyész­ség ügye­le­ti intéz­ke­dés­ként letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta két fér­fi­nak, akik – továb­bi két tár­suk­kal együtt – hét idős ember­hez men­tek be külön­fé­le ürü­gyek­kel, majd a sér­tet­tek­től kész­pénzt és éksze­re­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

A négy férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint idén tavasz­tól külön­fé­le indo­kok­kal, várat­la­nul jelent meg a 70 évnél idő­sebb, Győr kör­nyé­ki sér­tet­tek ott­ho­ná­ban: füvet nyír­ná­nak, eladó vagy kiadó ingat­lant, eladó dió­fát keres­tek. Volt, hogy befe­szí­tet­ték az ajtót, úgy jutot­tak be a házba, volt, hogy az abla­kon keresz­tül mász­tak be.

A sér­tet­tek­től mind­össze­sen 1.877.000 forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el kész­pénzt és arany éksze­re­ket. Elő­for­dult, hogy a ház kul­csát is maguk­kal vit­ték.

Az ügyész­ség a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt, a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa végett indít­vá­nyoz­ta.

Mind­két gya­nú­sí­tott több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sül. A bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, ami­vel gya­nú­sít­ják őket, - lopá­sok és kifosz­tá­sok - velük szem­ben 18 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

A bíró­ság az ügyész­ség állás­pont­ját elfo­gad­va elren­del­te a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát.